Menü Bezárás

2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerinti közzétételek

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Hivatalos név: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.
Postai cím: 1134 Budapest, Váci út 49.
Telefon-telefaxszám: Titkárság – ​+36 30 577 7869
Elektronikus levélcím: titkarsag@nemzetitehetsegkozpont.hu
Honlap: nemzetitehetsegkozpont.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: titkarsag@nemzetitehetsegkozpont.hu

​2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

organigram

​3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

​Dr. Lantos Krisztina – ügyvezető igazgató, 
lantos.krisztina@nemzetitehetsegkozpont.hu
Dr. Papp Zsófia – Jogi, HR és nemzetközi kapcsolatok igazgató,
papp.zsofia@nemzetitehetsegkozpont.hu
Simon Ildikó – Gazdasági igazgató, 
simon.ildiko@nemzetitehetsegkozpont.hu
Dr. Bumberák István – Beszerzési és Üzemeltetési igazgató,
bumberak.istvan@nemzetitehetsegkozpont.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

titkarsag@nemzetitehetsegkozpont.hu

5. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

​Hivatalos neve: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Postai címe: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Postafiók: 1555 Budapest, Pf. 65.
Telefon- és telefaxszám: +36 70 500 16
Elektronikus levélcím:  titkarsag@csbo.hu
Honlap:https://www.csbo.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:titkarsag@csbo.hu
Részesedés mértéke: 100%-os tulajdonos

6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai​

1/2018. (VI. 25.) NVTMNR rendelet IV/33. pont alapján tulajdonosi joggyakorló:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u.3.)
Központi Ügyfélszolgálati Iroda: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14.
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Központi telefonszám: +36-1-795-1200

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

​Szervezeti és Működési Szabályzat 2020

adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

​ archívum

​2. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza​

Felügyelő Bizottság ügyrendje

archívum

3. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

​A Társaság projektjeivel, pályázati felhívásaival kapcsolatos információk a Társaság honlapján folyamatosan elérhetők: https://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/

 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

​Dr. Lantos Krisztina ügyvezető, e-mail: titkarsag@nemzetitehetsegkozpont.hu

5. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 A Taktv. 2.§ (1)-(3) alapján közzéteendő adatok a Társaság honlapján megtalálhatók.

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálói jelentés

Számviteli törvény szerinti beszámoló

Számviteli törvény szerinti beszámoló_AH_elfogadás

Számviteli törvény szerinti beszámoló kiegészítő melléklet

​2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

​közzététel 2020 Q3

​​3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy  könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani​

Szerződések

4. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv 2020. 2.0